دستورالعمل نحوه برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی و برنامه های فرهنگی، اجتماعی مرتبط با ترویج دوچرخه سواری