وبینارهای تخصصی با موضوعات مختلف زیرساخت‌های حمل نقل، طراحی تقاطع‌ها و گذرگاه‌های ایمن، بررسی انواع شیوه های حمل و نقلی و...

وبینارهای تخصصی با موضوعات مختلف زیرساخت‌های حمل نقل، طراحی تقاطع‌ها و گذرگاه‌های ایمن، بررسی انواع شیوه های حمل و نقلی و...

وبینارهای تخصصی با موضوعات مختلف زیرساخت‌های حمل نقل، طراحی تقاطع‌ها و گذرگاه‌های ایمن، بررسی انواع شیوه های حمل و نقلی و...

وبینارهای تخصصی را می‌توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید.طراحی تقاطع‌ها و گذرگاه‌های ایمن

دوچرخه سواری شهری
 
حمل و نقل ترکیبی به صورت ترکیب دوچرخه و ریل 
دوچرخه سواری به عنوان یک سرویس 
زیرساخت‌های دوچرخه سواری  
خیابان‌های شهر در طول ویروس کرونا
بستن خیابان‌ها در طول ویروس کرونا


 

  • 1399/02/07