ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی ( باری) - (همكاري)

ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی ( باری) - (همكاري)
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1389/02/01
  • تاریخ پایان:1390/04/30