استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور انجام طراحی هندسی در پهنه ترافیک شرق و جنوب شرق تهران

استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور انجام طراحی هندسی در پهنه ترافیک شرق و جنوب شرق تهران
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/10/18
  • تاریخ پایان:1396/10/08
- اجرا شده در مناطق 13، 14، 15، 16 و 20 تهران