بازنگري مطالعات ميدان ميگون وتهيه نقشه فاز 1 و 2 ميدان بيضوي ميگون

بازنگري مطالعات ميدان ميگون وتهيه نقشه فاز 1 و 2 ميدان بيضوي ميگون
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: فشم
  • کارفرما: شهرداري اوشان، فشم، ميگون
  • تاریخ شروع: 1391/01/26
  • تاریخ پایان:1392/01/25