تدوین مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (باری)- ( همکاری)

تدوین مدل جامع رفتاری رانندگان حمل و نقل عمومی (باری)- ( همکاری)
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما:
  • تاریخ شروع: 1394/05/05
  • تاریخ پایان: