تدوین نظام فنی و اجرایی سازه¬های تابلوهای هدایت¬های مسیر شامل انواع دکل¬های دروازه¬ای صلیبی و کنسولی

تدوین نظام فنی و اجرایی سازه¬های تابلوهای هدایت¬های مسیر شامل انواع دکل¬های دروازه¬ای صلیبی و کنسولی
  • گروه پروژه: استانداردها و دستور العملها
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/12/15
  • تاریخ پایان:1396/06/15