خدمات مشاوره ای راهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور حمل و نقل و ترافیک شهرهای جدید کشور

خدمات مشاوره ای راهبردی، مدیریتی و کنترل مهندسی در امور  حمل و نقل و ترافیک شهرهای جدید کشور
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1395/05/18
  • تاریخ پایان: