ساماندهی محورهای اصلی منطقه 15 با رویکرد ارتقاء فرهنگ ترافیک و نمادسازی خط سفیدفاز 2: معابر جمع و پخش کننده

ساماندهی محورهای اصلی منطقه 15 با رویکرد ارتقاء فرهنگ ترافیک و نمادسازی خط سفیدفاز 2: معابر جمع و پخش کننده
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1394/01/01
  • تاریخ پایان: