طراحی راهکارهای کاربردی جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در محدوده مجتمع فرهنگی – تجاری کورش

طراحی راهکارهای کاربردی جهت بهبود وضعیت تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده در محدوده مجتمع فرهنگی – تجاری کورش
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: مجتمع تجاری و فرهنگی کورش
  • تاریخ شروع: 1394/12/29
  • تاریخ پایان:1395/03/19