مطالعات ارائه نحوه کنترل تقاطع های شهر تهران

مطالعات ارائه نحوه کنترل تقاطع های شهر تهران
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت کنترل ترافیک تهران
  • تاریخ شروع: 1386/10/18
  • تاریخ پایان:1386/12/18