مطالعات اصلاح هندسي معابر، ميادين و تقاطع های کمربندی شهر اهواز (به طول 20 کیلومتر)

مطالعات اصلاح هندسي معابر، ميادين و تقاطع های کمربندی  شهر اهواز (به طول 20 کیلومتر)
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: اهواز
  • کارفرما: سازمان بهسازي و نوسازي شهر اهواز
  • تاریخ شروع: 1390/11/15
  • تاریخ پایان:1393/02/15