مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهين دژ

مطالعات اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهين دژ
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شاهین دژ
  • کارفرما: شهرداری شاهین دژ
  • تاریخ شروع: 1390/02/07
  • تاریخ پایان:1390/08/07