مطالعات امکان سنجی انسداد تقاطع های چراغ دار همت-جنت آباد و ستاری-گلستان در منطقه 5 شهرداری تهران

مطالعات امکان سنجی انسداد تقاطع های چراغ دار  همت-جنت آباد و ستاری-گلستان در منطقه 5 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1386/08/06
  • تاریخ پایان:1396/10/06