مطالعات بنیادین و اولیه ی ITS در حمل و نقل هوایی

مطالعات بنیادین و اولیه ی ITS در حمل و نقل هوایی
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
  • تاریخ شروع: 1382/09/02
  • تاریخ پایان:1382/12/04