مطالعات بنیادین و اولیه ITS در حمل ونقل هوایی

مطالعات بنیادین و اولیه ITS در حمل ونقل هوایی
  • گروه پروژه: سامانه هاي حمل و نقل هوشمند(ITS)
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و ترابری
  • تاریخ شروع: 1382/09/02
  • تاریخ پایان:1382/12/04