مطالعات بهبود ایمنی و تردد عابرین پیاده و دوچرخه سواران در محدوده مرکزی شهر اصفهان (همکاری)

مطالعات بهبود ایمنی و تردد عابرین پیاده و دوچرخه سواران در محدوده مرکزی شهر اصفهان (همکاری)
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: اصفهان
  • کارفرما: -
  • تاریخ شروع:
  • تاریخ پایان: