مطالعات بهبود ایمنی و تردد عابرین پیاده و دوچرخه سواران در محدوده مرکزی شهر اصفهان (همکاری)

مطالعات بهبود ایمنی و تردد عابرین پیاده و دوچرخه سواران در محدوده مرکزی شهر اصفهان (همکاری)
  • گروه پروژه: حمل و نقل غیر موتوری
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: اصفهان
  • کارفرما: شهرداری اصفهان
  • تاریخ شروع: 1384/02/03
  • تاریخ پایان:1385/02/03