مطالعات ترافیکی و اولویت بندی اجرای تقاطع غیرهمسطح در دو تقاطع سعیدیه و بعثت شهر همدان

مطالعات ترافیکی و اولویت بندی اجرای تقاطع غیرهمسطح در دو تقاطع سعیدیه و بعثت شهر همدان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: همدان
  • کارفرما: شهرداری همدان
  • تاریخ شروع: 1392/04/26
  • تاریخ پایان:1392/07/30