مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر الوند

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك شهر الوند
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: الوند
  • کارفرما: شهرداری الوند
  • تاریخ شروع: 1390/12/16
  • تاریخ پایان:1392/06/16