مطالعات ساماندهی اتوبوسرانی شهر اصفهان (همكاري)

مطالعات ساماندهی اتوبوسرانی شهر اصفهان (همكاري)
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: اصفهان
  • کارفرما: شهرداری اصفهان
  • تاریخ شروع: 1384/02/01
  • تاریخ پایان:1385/02/01