مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر آزادشهر

مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر آزادشهر
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: آزادشهر
  • کارفرما: شهرداری آزاد شهر
  • تاریخ شروع: 1385/10/14
  • تاریخ پایان:1386/08/14