مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر جهرم

مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر جهرم
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: جهرم
  • کارفرما: شهرداری جهرم
  • تاریخ شروع: 1388/02/02
  • تاریخ پایان:1388/12/02