مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر قائم شهر

مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر قائم شهر
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: قائم شهر
  • کارفرما: شهرداری قائم شهر
  • تاریخ شروع: 1391/05/16
  • تاریخ پایان:1392/06/31