مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر مریوان

مطالعات ساماندهی حمل و نقل همگانی شهر مریوان
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: مریوان
  • کارفرما: شهرداری مریوان
  • تاریخ شروع: 1395/01/31
  • تاریخ پایان:1396/01/31