مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک همدان (همكاري)

مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک همدان (همكاري)
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: همدان
  • کارفرما: شهرداری همدان
  • تاریخ شروع: 1386/02/01
  • تاریخ پایان:1387/02/01