مطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارک سوار آزادی

مطالعات ساماندهی وضعیت عبور و مرور در پارک سوار آزادی
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
  • تاریخ شروع: 1386/07/16
  • تاریخ پایان:1387/01/16