مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همدان (همكاري)

مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همدان (همكاري)
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: همدان
  • کارفرما: شهرداری همدان
  • تاریخ شروع: 1387/07/14
  • تاریخ پایان:1389/07/14