مطالعات عارضه سنجی برج البرز میرداماد

مطالعات عارضه سنجی برج البرز میرداماد
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1385/04/01
  • تاریخ پایان:1385/11/01