مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجتمع خدماتی، تجاری و اداری به همراه جایگاه چند منظوره سوخت در کرج

مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجتمع خدماتی، تجاری و اداری به همراه جایگاه چند منظوره سوخت در کرج
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1394/02/07
  • تاریخ پایان:1394/11/07