مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجموعه تجاری زعفرانیه

مطالعات عارضه سنجی ترافیکی مجموعه تجاری زعفرانیه
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1383/02/01
  • تاریخ پایان:1383/06/01