مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هتل ایران سرای در منطقه یک شهرداری تهران

مطالعات عارضه سنجی ترافیکی هتل ایران سرای در منطقه یک شهرداری تهران
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1381/02/01
  • تاریخ پایان:1381/11/01