مطالعات عارضه سنجی مجتمع تجاری-اداری- خدماتی همت

مطالعات عارضه سنجی مجتمع تجاری-اداری- خدماتی همت
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1392/02/02
  • تاریخ پایان: