مطالعات عارضه سنجی مجموعه تفریحی – ورزشی وفادار در منطقه 4 شهرداری تهران

مطالعات عارضه سنجی مجموعه تفریحی – ورزشی وفادار در منطقه 4 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1390/02/01
  • تاریخ پایان:1394/08/01