مطالعات عارضه سنجی هتل پارسه منطقه یک تهران

مطالعات عارضه سنجی هتل پارسه منطقه یک تهران
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • تاریخ شروع: 1389/02/01
  • تاریخ پایان:1389/05/31