مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح سپاه در شهر شهریار

مطالعات مرحله اول و دوم سیویل و سازه تقاطع غیر همسطح سپاه در شهر شهریار
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1387/06/31
  • تاریخ پایان:1387/09/30