مطالعات موردی و خدمات مهندسی ترافیک (اصلاح هندسی) در سطح شبکه ترابری شهریار

مطالعات موردی و خدمات مهندسی ترافیک (اصلاح هندسی) در سطح شبکه ترابری شهریار
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1391/11/01
  • تاریخ پایان:1392/05/01