مطالعه و اصلاح هندسی تقاطعهای اصلی خیابان امام خمینی دلیجان (5 تقاطع)

مطالعه و اصلاح هندسی تقاطعهای اصلی خیابان امام خمینی دلیجان (5 تقاطع)
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: دلیجان
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1387/06/24
  • تاریخ پایان:1387/12/24