مطالعه و اصلاح هندسی تقاطع های اصلی خیابان امام خمینی دلیجان (5 تقاطع)

مطالعه و اصلاح هندسی تقاطع های اصلی خیابان امام خمینی دلیجان (5 تقاطع)
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: دلیجان
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1387/06/24
  • تاریخ پایان:1387/12/24