نظارت بر عملکرد خانه ویژه دوچرخه در سطح بوستانها و مراکز گردشگری و تفریحی شهر تهران

نظارت بر عملکرد خانه ویژه دوچرخه در سطح بوستانها و مراکز گردشگری و تفریحی شهر تهران
  • گروه پروژه: حمل و نقل پاک ( دوچرخه و پیاده)
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1396/10/26
  • تاریخ پایان: