آسیب شناسی اجرایی ( بررسی و شناسایی مشکلات و خلا های اجرایی) صرفه جویی در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری

آسیب شناسی اجرایی ( بررسی و شناسایی مشکلات و خلا های اجرایی) صرفه جویی در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
  • تاریخ شروع: 1388/11/13
  • تاریخ پایان:1389/11/13