تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکانسنجی حذف یا ایجاد میادین در 5 تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذکور

تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکانسنجی حذف یا ایجاد میادین در 5 تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذکور
  • گروه پروژه: استانداردها و دستور العملها
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/23
  • تاریخ پایان:1393/01/23
خلاصه پروژه:
1.بررسی ضوابط و دستورالعمل های داخلی موجود در خصوص میادین
2.انجام مطالعات تطبیقی برای کشور های خارجی در خصوص ضوابط میادین
 3.شناسایی مشکلات و کاستی های ضوابط داخلی
 4.تدوین دستورالعمل مربوط به میادین شهر تهران و امکانسنجی حذف یا ایجاد میادین
5. انجام مطالعه موردی بر روی 5 تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط تدوین شده