تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکانسنجی حذف یا ایجاد میادین در 5 تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذکور

تهیه و تدوین ضوابط مربوط به میادین در سطح تهران و امکانسنجی حذف یا ایجاد میادین در 5 تقاطع نمونه با استفاده از ضوابط مذکور
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1392/05/23
  • تاریخ پایان:1393/01/23