مطالعات اصلاح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه بندی های آن در شهر کرج

مطالعات اصلاح هندسی معابر و تقاطعات و ارائه درجه بندی های آن در شهر کرج
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهرداری کرج
  • تاریخ شروع: 1394/07/12
  • تاریخ پایان:1394/10/22
خلاصه پروژه:
 1.بررسی دستورالعمل ها و احصاء شاخص ها و ضوابط درجه بندی معابر، آرامسازی، ایمن سازی و اصلاح هندسی
 2.تعیین رده عملکردی شبکه معابر شهر کرج و ارائه الزامات اصلاح هندسی، آرامسازی و ایمن سازی شبکه معابر شهر
3.ارائه طرح و راهکار برای 2 رویکرد نمونه