مطالعات ایمن سازی خیابان امام خمینی و اصلاح هندسی تقاطعات آن در شهر دلیجان

مطالعات ایمن سازی خیابان امام خمینی و اصلاح هندسی تقاطعات آن در شهر دلیجان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: دلیجان
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1387/06/24
  • تاریخ پایان:1388/01/24