مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهین دژ

مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهین دژ
  • گروه پروژه: بازرسی، ممیزی ایمنی، مدیریت نقاط پر تصادف و مطالعات ایمن سازی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شاهین دژ
  • کارفرما: شهرداری شاهین دژ
  • تاریخ شروع: 1390/02/07
  • تاریخ پایان:1390/08/07