مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهین دژ

مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر شاهین دژ
  • گروه پروژه: ایمنی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شاهین دژ
  • کارفرما: شهرداری شاهین دژ
  • تاریخ شروع: 1390/02/07
  • تاریخ پایان:1390/08/07
خلاصه پروژه:
1.آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک
2.نقشه برداری با مقیاس 1:500  
3. ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز 1
 4.  ارائه طرح های فاز 2 به صورت طرح های اجرایی بر اساس گزینه فاز 1 مصوب