مطالعات تدوین آیین نامه خط کشی راه های برون شهری کشور

مطالعات تدوین آیین نامه خط کشی راه های برون شهری کشور
  • گروه پروژه: استانداردها و دستور العملها
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: پزوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
  • تاریخ شروع: 1385/12/28
  • تاریخ پایان:1387/02/28
خلاصه پروژه:
 1.بررسی دستورالعمل های داخلی موجود در خصوص خط کشی راه ها
2.انجام مطالعات تطبیقی برای کشور های خارجی و استخراج ضوابط
 3.شناسایی مشکلات و کاستی های ضوابط داخلی
4.تدوین آیین نامه خط کشی راه های برون شهری شامل شرایط اجرا و جزئیات اجرایی انواع علائم افقی