مطالعات ترافيكي و طراحي دسترسي پروژه فاز دوم برج ميلاد

مطالعات ترافيكي و طراحي دسترسي پروژه فاز دوم برج ميلاد
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شركت كهن دژ میلاد
  • تاریخ شروع: 1390/12/20
  • تاریخ پایان:1392/12/20