مطالعات ترافیكی نیازمندی های نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی

مطالعات ترافیكی نیازمندی های نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: نیشابور
  • کارفرما: شهرداری نیشابور
  • تاریخ شروع: 1390/02/26
  • تاریخ پایان:1391/02/26