مطالعات ترافیکی میدان صیاد و میدان سپاه شهریار

مطالعات ترافیکی میدان صیاد و میدان سپاه شهریار
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: شهریار
  • کارفرما: شهرداری شهریار
  • تاریخ شروع: 1385/09/19
  • تاریخ پایان:1386/02/19