مطالعات ترافیکی پروژه بزرگ سبزه میدان زنجان

مطالعات ترافیکی پروژه بزرگ سبزه میدان زنجان
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: زنجان
  • کارفرما: شركت كهن دژ ميلاد
  • تاریخ شروع: 1393/11/12
  • تاریخ پایان:1394/07/12