مطالعات ترافیک و سیویل سبزه میدان زنجان

مطالعات ترافیک و سیویل سبزه میدان زنجان
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: زنجان
  • کارفرما: شركت كهن دژ ميلاد
  • تاریخ شروع: 1393/11/12
  • تاریخ پایان:1394/07/12
خلاصه پروژه:
عارضه سنجی ترافیک پروژه سبزه میدان زنجان و ارائه طرح­های ترافیکی که شبکه معابر حوزه نفوذ طرح اعم از ساماندهی خطوط حمل و نقل همگانی، مدیریت جهات حرکتی، انجام اصلاحات هندسی، ساماندهی تردد عابرین پیاده و ... و همچنین ارائه طرح­های فاز یک و فاز دو سیویل